Registerbeskrivning

Föreningens namn och kontaktuppgifter
Ekenäs Centrumförening r.f.
Gustav Wasasgatan 10
10300 Ekenäs
ecentrum@raseborg.fi

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och
organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel
9.2.d(behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns
stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse samt av anställda vid Ekenäs
Centrumförening. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till någon utomstående eller tredje part.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge medlemskapet fortgår och raderas därefter ur medlemsregistret.
Medlemsuppgifterna finns i bokföringsmaterialet. Lagringstiden för verifikat är sex år och
bokföringsböcker 10 år.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina
uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter. Så
länge medlemskapet fortgår är det inte heller möjligt att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjligt att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till
Dataskyddsmyndigheten.

Skydd

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar.
Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.
De uppgifter som samlas in är: medlemmarnas namn, postadress, e-postadress och födelseår.

24.5.2018
ordförande
Marina Strömberg